FAQs Complain Problems

सम्वन्ध विच्छेद दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निशुल्क ३५ दिन पछि विलम्ब शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१. नागरिकता, विवाहदर्ता

२. अदालतबाट सम्वन्ध विच्छेद भएको कागज