FAQs Complain Problems

देवदह नगरपालिकाद्धारा प्रकाशित स्थानीय राजपत्र

डाउनलोड गर्नको लागि संगै दिएको चिन्हमा जानुहोला

  क्र.स. विषय फाईल
६३ देवदह नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि, २०८०
६२  बहुउद्देश्यीय कोशेली भवन संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०
६१  अव्यवस्थित जग्गामा निर्माण भएका संरचना सूचीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
६०  देवदह नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०
५९  देवदह नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०
५८  देवदह नगरपालिकाको नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखको सचिवालय व्यवस्थापन सम्वन्धी ऐन, २०८०
५७  देवदह नगरपालिकाको न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०७४ को पहिलो संशोधन, २०८०
५६  देवदह नगरपालिकाको नगर प्रमुखसँग उद्यमी रोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८०
५५  देवदह नगरपालिकाको शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
५४  देवदह नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९
५३  देवदह नगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ (पहिलो संशोधन २०७९)
५२  देवदह नगरपालिकाको जलश्रोत सम्बन्धी नियमावली, २०७९
५१

 देवदह नगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९

५०  देवदह नगरपालिकाको कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को पहिलो संशोधन- २०७९
४९  देवदह नगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रहेका कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को पहिलो संशोधन-२०७९
४८  देवदह नगरपालिकाको टोल विकास संस्था कार्यविधि, २०७५ को पहिलो संशोधन- २०७९
४७  देवदह नगरपालिकाको प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७८ को पहिलो संशोधन, २०७९
४६  देवदह नगरपालिकाको जलश्रोत उपयोग सम्बन्धी ऐन, २०७९
४५

 देवदह नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९

४४

 देवदह नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९

४३  देवदह नगरपालिकाको नगर शिक्षा ऐन, २०७४ को पहिलो संशोधन, २०७९
४२  देवदह नगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रहेका कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
४१  मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीहरुलाई औषधी उपचार वापत खर्च उपलब्ध गराउने सिफारिस समिति कार्यविधि, २०७९
४०  देवदह नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७८ को पहिलो संशोधन, २०७९
३९  देवदह नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९
३८   देवदह नगरपालिकाको संकलन केन्द्रको अवधारणामा उत्पादनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८  
३७   देवदह नगरपालिकाको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको सेवा केन्द्र गठन तथा संचालन कार्यविधि, २०७८  
३६   देवदह नगरपालिकाका बालसमूह र बालसमूह संजालको गठन तथा सहजिकरण निर्देशिका, २०७८  
३५   देवदह नगरपालिकाको अटो रिक्सा, ई–रिक्सा दर्ता तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८  
३४   देवदह नगरपालिकामा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८  
३३   देवदह नगरपालिकाको प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७८  
३२   देवदह नगरपालिकाको कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८  
३१   देवदह नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७८  
३०   देवदह नगरपालिकाको संस्था दर्ता नियमावली,२०७८  
२९   देवदह नगरपालिकाको घर जग्गा लिज तथा बहालमा दिने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८  
२८   देवदह नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधन–२०७८  
२७   आर्थिक ऐन-२०७८  
२६   विनियोजन ऐन-२०७८  
२५   योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि-२०७८  
२४  संस्था दर्ता ऐन-२०७८  
२३   देवदह नगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८  
२२   देवदह नगरपालिकाको निशुल्क रक्त सेवाको लागि अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७  
२१   देवदह नगरपालिकाको आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७  
२०  देवदह नगरपालिकाको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७  
१९  देवदह नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७  
१८  देवदह नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७  
१७  देवदह नगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७  
१६  देवदह नगरपालिकाको असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६  
१५  देवदह नगरपालिकाको कृषक समूह गठन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६  
१४  देवदह नगरपालिकाको नगर खेलकूद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७६  
१३  देवदह नगरपालिकाको आवधिक विकास योजना तर्जुमा कार्यविधि, २०७६  
१२  देवदह नगरपालिकाको स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्थापन अनुदान कार्यविधि, २०७६  
११  देवदह नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६  
१०  देवदह नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६  
 देवदह नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन, २०७६  
 देवदह नगरपालिकाको उप–प्रमुखसँग महिला कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६  
 देवदह नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५  
 देवदह नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५  
 देवदह नगरपालिकाको टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७५  
 देवदह नगरपालिकाको बालकोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५  
 देवदह नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५  
 देवदह नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५  
  देवदह नगरपालिकाबाट प्रकाशित राजपत्र संग्रह  
Undefined